KOMMENTAR till Mats Linds (Uppsala mansjour) insändare 9/2.

Mats Lind hävdar att Uppsala kommun hjälper kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer på bekostnad av arbetet för att hjälpa män i motsvarande situation. Folkpartiet har sedan lång tid tillbaka arbetat för jämställdhet mellan könen. Vi ser på allt våld i nära relationer som ett mycket allvarligt samhällsproblem. Det finns ingen motsättning mellan att hjälpa män och hjälpa kvinnor som utsätts för denna typ av våld.

Anledningen till att en större del av kommunens stöd går till verksamhet riktad mot kvinnor är att kvinnor oftare än män är offer för våld i nära relationer. Att just Uppsala kvinnojour får ett stort stöd beror på att vi vet att den verksamheten fungerar väl. För Folkpartiet är det angeläget att vidare utveckla finansieringen av dess verksamhet så att den kan tryggas även långsiktigt.

Det betyder dock inte att endast kvinnor i heterosexuella relationer behöver hjälp och stöd. Folkpartiet är drivande i VFN:s arbete med att utveckla ett resurscentrum som ska bistå alla som är offer för våld i nära relationer. Kommunens arbete i dessa frågor kräver ett gott samarbete såväl inom kommunen som med frivilligorganisationer, landstinget och polisen. I det samarbetet är det viktigt att vara öppen för alla de behov av stöd och hjälp som finns. Då blir det problematiskt att, som Uppsala mansjours företrädare gör, ställa olika utsatta gruppers behov mot varandra.

Mohamad Hassan (FP)
kommunalråd med ansvar för jämställdhet
Benny Lindholm (FP)
gruppledare nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN)