RELATIONSVÅLD. I rapporten Våld mot kvinnor och män i nära relation (2009:12) konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) att det finns en relativt liten könsskillnad när det gäller utsatthet för partnervåld. Brå konstaterar även att de utsatta männen sällan anmäler, att de tenderar att ha lägre förtroende för rättsväsendet än andra våldsutsatta grupper, samt att männen saknar naturliga instanser att vända sig till för att få hjälp och stöd.
Under förra mandatperioden satsade alliansen närmare en miljard kronor för att genomdriva 56 åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våld i samkönade relationer. Ingenstans i denna handlingsplan nämns något om kvinnors våld mot män.

Det är denna problematik som Mats Lind från Uppsala mansjour sätter fokus på i sina viktiga insändare. Att män som utsätts för partnervåld helt glömts bort i debatten, och att många av dessa män i dag får sämre stöd och hjälp just enbart på grund av att de är män.
I våra nordiska grannländer har man däremot nått längre. I Finland har man via flertalet studier konstaterat att män är lika utsatta för partnervåld som kvinnor och social- och hälsovårdsminister Stefan Wallin har satt fokus på frågan. I Norge har studier påvisat liknande resultat och kommunerna är numera skyldiga att erbjuda skyddat boende till utsatta män, samt att man erbjuder stöd till våldsbenägna kvinnor.
Jag har mycket svårt att förstå den kritik som Mats Lind fått för sitt utmärkta inlägg i debatten.

Magnus Falkman
genusdebattör