Hur många larmrapporter om klimatförändringarna krävs för att ansvariga politiker ska ta dem på allvar? Vilken rätt har vi att äventyra våra barns och barnbarns framtid?
Hur kan vi tillåta oss att ignorera alla rapporter om hur redan fattiga och utsatta människor ser sina livsbetingelser ytterligare försämras genom klimatförändringarna?

De förutsägelser om klimatförändringar som har gjorts av forskare för ett stort antal år sedan, har inte bara besannats. De har överträffats. Till och med den traditionellt konservativa Världsbanken har nyligen visat att det finns en risk att medeltemperaturen på jorden har stigit med fyra grader redan om femtio år. Det är inte bara allvarligt, det är en katastrof.

Den preliminära årsrapporten från FN:s meteorologiska organ WMO uppger att 2012 sannolikt blir ett av de tio varmaste åren sedan mätningarna inleddes. Förra året drabbades Thailand värst av klimatförändringar med omfattande översvämningar. Även USA och Australien är bland de mest utsatta länderna. Under 2011 var medeltemperaturen i Sverige 1,6 grader högre än under perioden 1961-1990. Det är väsentligt mer än den globala temperaturökningen som uppgick till 0,4 grader.

I en rapport från Naturvårdsverket avslöjas att utsläppen av växthusgaser förorsakade av oss svenskar fortsätter att öka. Utsläppen från vår utrikes sjöfart och flyg, har ökat med 129 procent mellan 1990 och 2011. FN:s senaste klimatmöten har misslyckats med att få utsläppen av växthusgaser under kontroll. Endast 15 procent av världens utsläpp omfattas av Kyotoprotokollet.

Ovanstående fakta visar att den svenska regeringen och miljöminister Lena Ek (C) har ett stort ansvar för att nationellt och internationellt bidra med lösningar till de globala klimatutmaningarna.n Det är också ur det perspektivet, som regeringen snart måste ta ställning till om den avser att följa miljödomstolens tolkning av miljöbalken och säga nej till kommersiellt civilflyg på Ärna. Uppsala har redan Arlanda, som har överkapacitet till minst 2030. Därför är kommunens egen klimatkampanj ”Stoppa Onödan” synnerligen välmotiverad när det gäller civilflyg på Ärna.

Under det senaste året har dessutom ytterligare två tunga skäl tillkommit för regeringen att säga nej. Beslutet i kommunfullmäktige att anta detaljplanen för sydöstra Fullerö med byggandet av en temapark och en storskalig galleria beräknas leda till en ökning av koldioxidutsläppen i Uppsala med 3,6 procent, i stället för en nödvändig minskning.
Under senaste året har även en allvarlig grundvattenpåverkan av flourföroreningar konstaterats i Uppsalas dricksvatten. Efter provtagningar kan det inte uteslutas att föroreningarna härrör från Ärna flygplats.

Om regeringen ska var trovärdig i arbetet med att reducera utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser måste miljödomstolens utslag följas och ansökan om kommersiellt civilflyg på Ärna avslås. Ett kraftigt stöd för ett sådant beslut har regeringen i Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Socialstyrelsens och Generalläkarens yttranden.

Marie-Louise Lundberg
ordförande i Gamla Uppsala Socialdemokratiska förening
Bertil Brunn
ordförande i Storvreta Socialdemokratiska förening
Carl Lindberg
ordförande i Bälinge Socialdemokratiska förening