INTEGRATION. Kunskapsresultaten bland utrikesfödda elever i Uppsalas skolor har ökat markant det senaste året. För flickor har meritmedelvärdet stigit från 199 poäng 2011 till 219 poäng 2012. För pojkar från 181 till 192.
Det är tidigt att säga exakt vad ökningen beror på, men ett förbättrat arbete med mottagandet av nyanlända elever, där man bättre validerar vad eleverna faktiskt kan, spelar nog en inte helt obetydlig roll i sammanhanget.

Att ha höga förväntningar på eleverna är också viktigt. Eleverna i årskurs åtta, som i störst utsträckning upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, har också högre kunskapsresultat. En bra skola som ser varje enskild elev är en nyckel för att känna delaktighet och framtidstro i vårt samhälle.
Därför ska vi fortsätta det målmedvetna arbetet att stärka skolorna i Uppsala. Fortsatt alliansstyre i kommunen är en förutsättning för detta och resultaten bekräftar att vi är på rätt väg.

Eleonore Lundkvist (M)
ersättare i barn- och ungdomsnämnden, Uppsala