Sigurd föddes 1928 i Jämjö i Blekinge, tog studenten i Karlskrona, påbörjade sina akademiska studier vid Kungl. Lantbrukshögskolan och disputerade 1963 på en avhandling om sandlökens biologi och kontroll, ett då besvärligt ogräs i sydöstra Sverige. Han blev samtidigt docent i ämnet växtodlingslära och belönades med Kungl. Vetenskapssocietetens Linnépris. År 1979 erhöll Sigurd en fakultetsprofessur i växtodlingslära vid SLU och var även aktiv med växtodlingsfrågor i tredje världen.

Ogräs har en mycket stor påverkan på världens livsmedelsförsörjning och odlarens ekonomi. Sigurds forskningsfilosofi var att det krävs detaljkunskap om ogräsflorans arter för att förstå deras uppträdande i grödor och odlingssystem och hitta nya möjligheter till kontroll. Genom detta ville han bidra till vidareutveckling av kontrollåtgärder som förenade effektivitet, minimal resursförbrukning och miljöpåverkan. Arbetet med sandlök var en viktig start i hans forskning kring svårkontrollerade arter t ex kvickrot och åkermolke.

Hans målmedvetna arbete fördjupade kunskapen om ogräsens biologi under en tid när det betraktades som helt onödigt. Det fanns ju kemiska bekämpningsmedel! Nu när kemisk bekämpning ifrågasätts alltmer är grundforskning om ogräsens biologi nödvändig. Sigurds framsynthet har här gett viktig kunskap kring både integrerad och ekologisk ogräskontroll. I boken ”Weeds and weed management on arable land”, som har fått stor internationell uppmärksamhet, sammanfattar han sitt livsverk.

Sigurd var in i det sista aktiv inom såväl forskning som undervisning och mycket uppskattad som bollplank och stöd för yngre forskare. En epok på växtsidan i SLUs historia har nu gått ur tiden. Sigurd är mycket saknad som forskare, kollega och vän.