Insändare Årets bekämpning av mygg, med BTI från helikopter, är tyvärr ett fiasko.

Jan Lundström påstod i Rapport 7/6 att ev. mygg till stor del var s.k. skogsmygg och inte översvämningsmygg. Våra fångster visar 97 procent översvämningsmygg och INGA skogsmyggor.

Förhållandena i år var svåra med stora flöden, stora översvämningsarealer och en överraskande värmebölja. Sammantaget orsakade detta att bekämpningskapaciteten inte räckte till.

Ta nu lärdom av detta och instifta en organisation, som kan klara ett allt större behov av myggbekämpning, inte bara i nedre Dalälven, utan även på ett flertal andra platser.

SVA har god kännedom om myggens biologi och kan komplettera detta med undervisning i myggbekämpning. Kompetens behövs i samtliga länsstyrelser och kommuner.