naturreservat Svar på insändare den 8 januari angående naturreservatet Kungshamn-Morga: Enligt gällande beslut för naturreservatet Kunghamn-Morga är tidsenligt skogsbruk tillåtet i delar av reservatet, vilket även finns beskrivet i reservatets skötselplan. Den nu aktuella avverkningen har genomförts i ett område av reservatet där skogsbruk är tillåtet. Länsstyrelsen anser därför att avverkningen är förenlig med reservatets syfte.