Insändare Det talas mycket om transportsektorns utsläpp av CO2 och om flygets. Likaledes talas mycket om köttproduktionens utsläpp. ”Ät inte rött kött – det är inte bra för miljön”. Varför talas det inte om vad vi åstadkommer bara genom att finnas till ?

Mellan 1800 och 1900 ökade jordens befolkning med 0,7 miljarder. Mellan 1900 och 2000 ökade befolkningen med 4,3 miljarder, till 6 miljarder.

2017 var befolkningen 7,5 miljarder. Då betyder ett utsläpp av CO2 vid andningen av ca 200 kg/person/år eller omräknat - 1,5 miljarder ton koldioxid per år.

Den accelererande befolkningstillväxten är således en signifikant faktor i sammanhanget, förutom vad varje människa åstadkommer genom sitt leverne. Transporter, handel , tillverkning med mera.

I ett internationellt perspektiv är våra utsläpp i Uppsala knappt mätbara, liksom Sveriges totala utsläpp är signifikant mindre än Kinas årliga ökning av sina utsläpp.

Är det då försvarbart att i årets tilläggsbudget satsa nästan 2 miljarder på nästan verkningslösa klimatåtgärder. Slöseri med skattemedel som hade gjort bättre verkan i sjukvården.Det är inte trovärdigt att med miljön som slagträ håva in skatter för andra ändamål.

Återinföra skatt på flygande när ju planen går i alla fall eller lämna 2/3 av långtradartrafiken (den utländska som trafikerar våra vägar) utan att den betalar något, är exempel på sådana åtgärder eller icke vidtagna åtgärder. Bara symbolpolitik!

Sluta omvandla allt grönt i staden till grå betongkolosser. Allt grönt behövs för att omvandla koldioxid till syre.

Självförorsakade bilköer som släpper ut avgaser är exempel på onödiga miljöförstörande faktorer skapade av okunniga miljöpolitiker. Borttagna bussfickor kompletteras med refuger och betongklumpar för att skapa så långa köer som möjligt.

Är det vettig miljöpolitik?

Och sen undrar man varför Uppsalaluften är dålig!