Insändare Bevara trädgårdsvillastaden och dess grönområden kring Slädvägen/Kälkvägen/Valsätra/Gottsunda !

Det som idag ger villa­bebyggelsen kring Släd­vägen dess attraktiva särprägel är trädgårds­villakaraktären.

Det ger en mänsklig skala, grönska och de hälsofördelar som sådan ger, och en socialt hållbar miljö som gör att de boende känner sig trygga och medansvariga och vårdar sin omgivning.

Det är stor del denna karaktär som människor söker sig till när de bosätter sig vid Slädvägen och den boende/livsmiljö hotas nu av kommunpolitikernas planer.

Argumentet från politikerna är att Uppsala måste växa och det behövs bostäder för att möta expansionen – bl a genom att det finns planer på 4-spårig järnväg till Stockholm och i kompensation för detta utlovas från riksnivå bidrag till spårväg inom Uppsala stad samt att kommunen projekterar för 33 000 nya bostäder varav mellan 3 500 bostäder och 7 000 bostäder planeras i Gottsundaområdet.

I själva planprogrammet finns förslag på att bebygga en gräsbevuxen allmänning som kommunen nu sköter på ett föredömligt sätt med gräsklippning med hus mot Slädvägen 2–4 våningar – vilket vi motsätter oss – det skulle innebära att värdefull gräs-och ängsyta exploateras som i nuläget används för allehanda rekreation med mera av såväl ung som gammal. Likaså att befintlig träd- och busk ridå förstörs som nu skyddar bebyggelsen från bil-och busstrafik.

När det gäller Gottsunda­områdets planprogram finns i planeringen att bebygga ett antal befintliga parkeringsytor vilket är vettigt eftersom de ytorna redan är exploaterade.

Synpunkter som man bör ta hänsyn till i plan­programmet och handlingsplanen är följande:

1. Småskalighet 2. Varsamhet. 3. Anpassning 4. Långsiktighet 5. Förankring.