I insändaren om byggplanerna vid Odinslund framförs att området är en grönyta och karaktärsbärande för området. Mina synpunkter är något annorlunda efter att deltagit på infomöte, läst materialet (Planbeskrivningen) samt uppdaterat mig på platsen.

Området är ingen allmän grönyta. Det är privat mark som tidigare varit bebyggd fram till den lilla stenmur som går efter Odinslunds­vägen. Så särskilt karaktärsbärande känns det inte heller då halva området används som bilparkering – vilket inte framgår av bilden som ”understöder” insändaren. Hela området har mera en bakgårdskaraktär än en upplyftande kulturmiljö, speciellt denna tid då mörkret härskar. Att det är frågan om att skapa en affärsgata är helt fel eftersom det handlar om forskarbostäder/hotell, utställningslokaler, mötesplatser, kaféverksamhet.

Möjligen skulle man kunna anmärka på att man skulle vilja se alternativ till utformningen/materialet som innefattar mycket glas. I jämförelse med nuvarande utseende tror jag ändå att ett bygge utifrån det planförslag som finns skulle vara ett lyft för denna mörka bakgårdsgata.

Planförslaget lyckas också bevara de flesta träd på tomten vilket är positivt.

Om kommunen samtidigt gör en upprustning av Odinslundsområdet skulle det vara mycket positivt. Detta områden kallas ”park” men är mest en grusyta med träd.