Insändare Som ett svar till Marie-Louise Latorre och hennes undran om namnen Kvarngärdet och Fålhagen i UNT den 30 oktober kan följande möjligen ha ett informationsvärde.

Vid omläggningen till det datorbaserade fastighetsregistret för Uppsala län 1976 valde man för Uppsalas del ut vissa av stadsdelsnamnen till så kallade traktnamn, alltså fastighetsnamn, medan andra i bruk varande namn inte togs in i fastighetsregistret. Med namnet Kvarngärdet avsågs under 1900-talet det som egentligen varit Norra Kvarngärdet och beläget norr om Vaksalagatan och öster om Torkelsgatan. Fålhagen var ursprungligen ett området sydöst om staden och som stadsdel hade det sin tydliga norra gräns i Strandbodgatan.

Medan namn som Almtuna och Petterslund inte blev fastighetsnamn, registrerades i stället fastigheter ända fram till Vaksalagatan med namnet Fålhagen, alltså långt utanför det område, som var stadsdelen Fålhagen. Meningen var inte, att dessa så kallade traktnamn skulle användas annat än i registersammanhang.

Eftersom mäklare, byggföretag och andra inte har lokalkännedom i Uppsala, har det dock blivit så, att traktnamnen kommit att användas som förment lokaliserande ortnamn även i sammanhang utanför fastighetsregistret. Detta torde vara orsaken till den förvanskning, som Uppsalas äldre stadsdelsnamn blivit offer för.