Insändare Var finns omtanken om Knivsta?

Ett utryck för omtanke är initiativet att starta en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning om Knivstas fyrspårsavtal med staten, i vilket Knivsta kommun har förbundit sig att detaljplanera 15 000 nya bostäder inom en 40-årsperiod.

En person som också visar omtanke om Knivsta är Riksarkitekten Helena Bjarnegård. Hon betonar vikten av att bygga ett välplanerat samhälle. ”Då är dialog, delaktighet och en tydlig vision oerhört viktigt”, säger hon. Varken den politiska ledningen eller ledande tjänstemän har åtminstone inte offentligt visat något intresse för att styra kommunen annat än i snabb expansion. Under de senaste 10 åren har kommunen dessutom inte haft en professionellt arbetande stadsarkitekt.

Folkomröstningen gäller endast de 15 000 nya bostäderna, men fyrspårsavtalet omfattar även dragningen av de nya två spåren. I Trafikverkets underlag för den strategiska planen vilket är en del i regeringens beslutunderlag, visar det statliga verket omtanke om Knivsta (TRV 2017/5733 sid 38). ”För att möjliggöra trafikering i 2030-A-senariot så krävs att denna utbyggnad kompletteras med två nya spår på sträckan Myrbacken-Knivsta. Ett skäl till att undvika befintlig korridor via Knivsta kan vara intrånget i tät bebyggelse och att undvika de svåra geotekniska förhållandena vid Trunsta mosse norr om Knivsta”. (Trunsta träsk är dessutom ett naturreservat). En information som kommunens ledning inte tar med när den beskriver fyrspårsavtalet på sin hemsida

En folkomröstning om fyrspårsavtalet kan öppna upp för en diskussion om avtalet och i förlängningen ett samråd om hur Knivstas utveckling skall ske. Jag hoppas att vi snart kommer att ha teckningslistor utlagda även i livsmedelsbutikerna.