Har Pelling förstått att det är Uppsalas vattenförsörjning han sätter på spel? Har Pelling i någon mån ägnat en tanke åt hur grundvattenförhållandena i åsen kan komma att påverkas av anläggandet av den bro över Fyrisån vid Ultuna, som anses vara en förutsättning för de högtflygande planerna på en trafiklänk från Södra staden till en ny station i Bergsbrunna?

Förstår Pelling över huvudtaget något om vilka konsekvenser de politiska visionerna kan få för grundvattnet i Uppsalaåsen? Har Pelling hunnit fundera något över varför regeringen häromdagen lät meddela att man initierat inrättandet av ett nationellt råd för att säkra dricksvattnets kvalitet och kvantitet?

Kanske skulle Pelling, med ödmjukhet, istället se länsstyrelsens hovsamma vädjan om återhållsamhet som en liten förutskickelse om hur länsstyrelsen kan komma att se på kommande detaljplaner inom Ulleråkerområdet?

Att övertyga jurister och sakkunniga i Mark- och miljödomstolen om det förträffliga i att sätta Uppsalas vattenförsörjning på spel kan nog bli en nöt som är värre att knäcka än den Ramelska kokosnöten. Se bara hur det gick i Forsmark! Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken (ån) eller den som gapar över mycket....!