Insändare På initiativ av Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) beslutade Uppsala kommun om medlemskap i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Nätverket består i dag av mer än 400 medlemsstäder i 37 länder.

Äldreombudsmannen har, enligt kommunen, i uppdrag att ge råd och stöd samt information och vägledning till äldre och deras anhöriga. Ta emot och förmedla synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter inklusive verksamheter som på kommunens uppdrag genomförs av entreprenörer. Företräda de äldre/anhöriga genom att medvetandegöra kommunen i frågor som är väsentliga för äldres välfärd. Äldreombudsmannen lämnar årligen en rapport till kommunfullmäktige.

Det rimmar väldigt illa att avskaffa äldreombudsmannen och samtidigt vara medlem i nätverket.

Äldreombudsmannen, som i dag är organisatoriskt knuten till äldreförvaltningen, borde i stället få en mer fristående och oberoende roll liknande Barnombudsmannens.

Aktuella frågor på senare tid är kollektivtrafikens linje­sträckning och avstånden mellan hållplatserna. Det behövs en röst som vid behov kan föra de äldres talan och hjälpa till så att klago­mål och synpunkter förs vidare till ansvariga tjänstepersoner och politiker.