Insändare Tack Hammarparksgruppen för en proffsig vandring genom det gamla skogsområdet vid Gnejsvägen som kommunen planerar att skövla.

Hur tänker de som beslutar när de väljer att börja med att bebygga just de två mest skyddsvärda skogspartierna i Eriksberg (även Blodstensskogen). Hur tänker de när de förtätar på ett sätt som gör Eriksberg betydligt mindre attraktivt att bo i? Dagens förfulning av Uppsala tycks enkom handla om pengar. Varför skapar man annars sterila miljöer där man inte tar hänsyn till hur människor vill bo. Varför ta bort de människovänliga miljöer som föregående generationer skapat och som funnits så länge?

Nu har vi gått runt och tittat på tallar och granar som är mellan 100 och 200 år+. Vi har sett rödlistade arter som lever endast på riktigt gamla träd. Vi har fått insyn i den stora artrikedomen både vad gäller växt och djurliv.

Tyvärr har vi också sett hur Uppsala kommun tycks negligera de naturvärden som kommunen själv bestämt ska skyddas. Man vill till exempel inte göra en ordentlig inventering av växt och djurlivet i de två skogsområdena. Ja varför inte inkludera hela Eriksberg?

Överallt där Hammarparksgruppen satt upp plastband för att markera planerade bostäder, kommer man att behöva spränga bort berget. Inom dessa områden står också merparten av den vackra gamla träd som fåglar, insekter och sällsynta tickor som anses skyddsvärda håller till i. På marken har hundratals fridlysta grodor sina vintervisten. Hela området ska utnyttjas! Bara enstaka träd sparas.

Det finns många frågor: Man planerar garage under husen. Hur påverkar bygget av 14 bostäder på liten yta grundvattnet? Hur kommer trafiksituationen bli! Varför börjar man inte med grundstrukturerna?

Vi vet idag hur stor betydelsen är av nära tillgång till natur där vi bor. Hur det är så viktigt för våra barn, för stressade människor och allmänt för vår psykiska hälsa (inte minst för äldre). Vi behöver mer av denna typ av miljö för att människor ska kunna komma ut även när de blir äldre och inte orkar gå så långt. Sitta på en bänk lyssna till rödhake, taltrast, trummande hackspett med flera och njuta av blommor och de susande träden.

Uppsala kommuns politiker behöver lyssna på de boende. Det går att hitta bättre lösningar för att möta behovet av fler bostäder. Fråga hur vi vill bo! Kör inte över de boende i Eriksberg!

Bygg för mänsklig livskvalité och miljöhänsyn!