Insändare Uppsala Vatten vill nästa år införa en helt ny vattentaxa med kraftigt höjd fast avgift och även samtidigt passa på att höja taxan med 12 procent.

Ett mycket vattensnålt pensionärspar i villa förbrukar kanske 50 kubikmeter (m³) per år. En stor barnfamilj med tonåringar kanske 300 m³ per år. Pensionärerna får en kraftig kostnadsökning med 84 procent (till 98 kr/m3), medan tonårsfamiljen får en sänkning med 22 procent (till 30 kr/m3) om Uppsala Vattens förslag antas.

Hög fast avgift ökar på sikt vattenförbrukningen eftersom sparande missgynnas. Det leder till ökad miljöbelastning (mer el, kemikalier, utsläpp av orenat avlopp vid störtregn och utbyggnadsbehov av anläggningar). Det rimmar illa med Uppsala Vattens miljöpolicy. Vattentaxan bör därför ha en låg fast avgift (som idag) så att sparande verkligen lönar sig.