Insändare Tidigare hade lärare en fastställd undervisningsskyldighet, usk, (504, 576 eller 648 timmar/år) som definierade full tjänst. I tjänsten ingick också tid för för- och efterarbete samt diverse konferenser och kompetensutveckling.

När usken avskaffades skrev dåvarande Kommunförbundet att ” tiden för traditionell undervisning varken skulle öka eller minska”. Så har inte varit fallet utan de flesta lärare har fått ökad undervisningstid med resultatet att tiden till för- och efterarbete minskats om totala arbetstiden ska bli konstant.

Nu har utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun infört lönekriterier som innebär att de lärare som kan åta sig mer undervisning ska ha högre lön. Detta trots att medarbetarenkäterna visat att arbetsbördan blir alltmer betungande och sjukskrivningarna ökar.

Vi, lärare och fd lärare samt aktiva Liberaler, tror detta är fel väg att gå. Det är stor risk att lärare tar på sig en för stor arbetsbörda och att kvaliteten blir sämre. Läraryrket är ett kreativt yrke, men den ökade undervisningstiden och dokumentationen tar bort kreativiteten på bekostnad av kvalitén.

Huvudöverenskommelsen mellan parterna, HÖK12 ger ett antal vägledande exempel.

”Ska Sverige klara av den utmaning som vi står inför när det gäller kunskapsutveckling är det nödvändigt att läraryrket framstår som attraktivt. Arbete bör initieras på skolorna i syfte att nå ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat.”

”Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön.”

”Parterna pekar på vikten av att arbetsorganisation och arbetsinnehåll utformas så att lärare inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa. Härvid ska beaktas att arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden. Arbete som beordras att utföras utöver den fastställda arbetstiden ersätts enligt AB § 20.”

Slutligen vill vi:

att skolan är grunden till varje barns och ungdoms start i livet.

att lärarna är de viktigaste personerna för att eleverna ska lyckas i skolan.

att läraryrket måste vara så attraktivt att de bäst lämpade ungdomarna söker och att fler lärare stannar kvar i yrket.

att lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning måste medge att det går att hålla god kvalitet i undervisningen.

Med beaktande av detta kan det fortsätta vara attraktivt att söka lärartjänst i Uppsala.