Insändare Vi förstår att det kan väcka irritation och frågor när gång- och cykelbanor inte plogas i den takt som man själv önskar. Givetvis vill vi att det ska vara tryggt och säkert för alla som vistas i trafiken också vintertid och vår målsättning är att minimera olycksrisken så långt möjligt. Som alla förstår har vi inte resurser att ploga alla vägar och gång – och cykelbanor samtidigt, utan vi behöver prioritera vilka som ska tas om hand först.

Generellt kan man säga att plogning av cykelvägar prioriteras högt av Uppsala kommun. Men cykelbanorna har sinsemellan olika prioritet. Gång- och cykelbanor i tättbebyggda områden och vid skolor har högre prioritet än de som vi vet är mindre trafikerade. På samma sätt är gator för busstrafik högre prioriterade än andra gator eftersom kollektivtrafiken behöver ta sig fram så snabbt och effektivt som möjligt. Dessutom väljer fler att åka kollektivt om det är halt eller mycket snö ute. Oftast startar plogningen av bussgator och cykelbanor samtidigt. Men bussgatorna ska vara farbara inom fyra timmar och har inte lika omfattande sträckning som cykelbanorna. Därför kan det ta längre tid innan cykelbanorna är helt färdigplogade.

Dessvärre är det inte så enkelt som att säga att vi har vetat om att det kommer att snöa. Prognoser stämmer inte alltid, ibland blir det inte lika mycket snö som förutspåtts, ibland blir det betydligt mer. Kommunens snöjour kan inte beställa insatser i förväg, utan måste fatta beslut utifrån hur verkligheten ser ut just nu och här. Som de flesta säkert förstår kan vi inte börja snöröjningen vare sig för sent eller för tidigt om det ska bli så bra som möjligt för de som ska ta sig fram i trafiken.

Särskilt problematiskt blir det när det snöar tidig morgon eller under dagtid. Vi kan inte röja innan snön kommer och när det är mycket annan trafik ute är det inte alltid lätt för våra medarbetare att göra sitt jobb med att snöröja innan snön blir fastkörd. Det kan exempelvis stå bilar eller cyklar parkerade på ett sätt som hindrar att de kommer fram med sina fordon och det påverkar givetvis snöröjningens kvalitet. Vi behöver alla hjälpas åt för att det ska bli så bra som möjligt.