Insändare Uppsala kommun välkomnar synpunkter och klagomål från kommuninvånarna. Tack vare era synpunkter och er information kan vi utveckla och förbättra verksamheten ytterligare.

Om du som företrädare för en person inte har erbjudits ett möte är du välkommen att kontakta mig, så ska vi omgående ordna ett sådant möte.

På äldreförvaltningen har vi tydliga rutiner för att hantera de synpunkter och klagomål som ni delar med oss. De berör vården och omsorgen för enskilda personer som bor på boenden som drivs i egen regi eller av en privat utförare. För att se till att enskilda personer får de insatser som de har beviljats genomför vi regelbundet uppföljningar.

Biståndshandläggare säkerställer på individnivå att enskilda får en god vård och omsorg. Kommer synpunkter in till våra biståndshandläggare hanterar de ärendet omgående tillsammans med den utförare som är ansvarig för vården. Genom ett personligt möte med alla berörda formulerar biståndshandläggarna en åtgärdsplan som rör de påvisade bristerna. Det görs för att säkerställa att åtgärder vidtas och följs upp.

Äldreförvaltningen följer även upp alla vård- och omsorgboenden på avtalsnivå för att säkerställa att utförare följer de avtal som gäller och att vården och omsorgen som ges är av god kvalitet.

När en utförare får veta om att något brister vid en verksamhet är äldreförvaltningens bild att utföraren också omgående hanterar klagomålet och gör något åt bristerna. Utföraren tar alltså även kontakt med berörda för att tillsammans mötas och säkerställa att den enskilda personen får de insatser som den har rätt till.

Som jag lovade inledningsvis är du välkommen att kontakta mig, så ska vi ordna ett sådant möte.