Insändare Svar på insändare av Tereza Diamadopulou 22/3.

Försörjningsstödet kommer att fortsätta vara ett viktigt och nödvändigt ekonomiskt stöd för perioden i livet när man inte har möjlighet till egen försörjning. Socialsekreterarna behandlar dagligen individuella prövningar och har man ett behov av bidrag utöver vad riksnormen medger så tas det hänsyn till i ansökan.

Till varje enskilt ärende ska nämnden utgå från bestämmelserna om rätten till bistånd i Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens (SOSFS 2013:1) allmänna råd om ekonomiskt bistånd samt handboken Ekonomiskt bistånd. Ett barnrättsperspektiv tas alltid hänsyn till vid bedömningen av ekonomiskt bistånd till hushåll med barn.

I det tidigare systemet så kan vissa föräldrar ha missat att de fått särskilda pengar eftersom det klumpades ihop vid utbetalningarna. Ett mer individualiserat bidrag är lämpligare eftersom vi vill säkra att det stöd vi betalar ut når fram till de barn som till exempel ska skaffa cykel, skridskor eller betala medlemsavgiften till idrottsföreningen. Vi ser inte det här som en uppstramning, snarare att vi ska se till att bidraget träffar rätt och uppnår rätt syfte.

Vi får också komma ihåg att sedan de lokala riktlinjerna inrättades i Uppsala för många år sedan har det skett stora förändringar på nationell och lokal nivå som påverkar personer som uppbär försörjningsstöd. Exempelvis erbjuder staten gratis busskort till alla barn och kommunen stöd till olika föreningar som i sin tur erbjuder värdefulla aktiviteter för barn och unga utan några avgifter. Våra reglerverk måste således anpassas till hur det ser ut idag för de individer som behöver samhällets hjälp.