Konstmuseets framtida lokalisering och utvecklingen av Uppsala slott ligger högt på den politiska dagordningen. Fullmäktigeuppdraget från 2009, om att flytta konstmuseet, har utvecklats till att kulturnämnden först ska undersöka möjligheterna att inrymma museet i moderna lokaler i anslutning till slottet. Skälet till den ändrade inriktningen är att Statens fastighetsverk har presenterat realistiska och samtidigt exceptionella planer på att bygga nya och ändamålsenliga lokaler under borggården.

Inga formella beslut har ännu fattats, men det blir alltmer tydligt mot vilken bakgrund diskussionen om utvecklingen av Uppsala slott ska föras. Uppsala bör som andra städer i Europa satsa på att skapa sin egen unika blandning av tradition och förnyelse. Då är Uppsala slott en av stadens absolut största tillgångar och det vore närmast oansvarigt att inte försöka utveckla slottet till ett förstklassigt besökscentrum. Slottet är en del av vårt kulturarv, det är en historiskt högintressant miljö och det är ett landmärke som kan ses milsvida omkring.

Uppsala slott är statligt byggnadsminne, men borggården är enklare att få tillstånd till att modifiera. Genom att delvis bygga om och komplettera de nuvarande museilokalerna med en tillbyggnad under borggården, skulle konstens behov av ändamålsenliga, säkra och klimatanpassade lokaler tillgodoses på ett mycket tillfredsställande sätt. Möjligheterna är många för att här skapa en konstplattform som är tillgänglig, modern och interaktiv och som också möjliggör meningsfull konstpedagogisk verksamhet riktad mot barn och unga. Lokalerna för de tillfälliga utställningarna kommer att kunna användas för olika evenemang till nytta även för näringslivet och de båda universiteten. Därutöver kommer det att finnas plats för entreprenörer som kompletterar museiverksamheten med till exempel boklådor, caféer och restauranger.
Uppsala slott kan bli en unik och levande kulturmiljö som rymmer Uppsala konstmuseum och Sveriges Fredsmuseum tillsammans med utställningar som visar Uppsala i sitt historiska sammanhang

Det Cristina Karlstam och andra företrädare för Konstens Hus Nu har fört fram är intresset av att få ändamålsenliga lokaler för Uppsala konstmuseum, med plats både för samlingarna och tillfälliga utställningar. Dessa krav kommer att kunna tillgodoses. Konstens Hus Nu vill också att konstmuseet ska ligga ännu mer centralt, med motiveringen att det ska gå att ”slinka in” på museet. Men konstverksamhetens innehåll och själva museimiljön är rimligen mer avgörande för besöksfrekvensen än det fysiska läget. Annars skulle konstmuseet ha varit uppsalabornas favoritställe att slinka in på när det tidigare låg vid Fyristorg, och så var det inte. Uppsala slott är ett nog så centralt läge så som staden har kommit att utvecklas. Det kommer att bli möjligt att enkelt komma till museet även med bil eller buss och tillgänglighetsfrågorna kommer att ha hög prioritet.

För att framgångsrikt kunna driva ett konstmuseum behövs ekonomiska resurser. Det behövs investeringsmedel för att bygga, för driften av verksamheten och även för att kunna köpa in konst till samlingarna. En lösning där Statens fastighetsverk tar ansvaret för att i slottsmiljön bygga ändamålsenliga lokaler under borggården och där Uppsala kommun hyr museilokalerna och svarar för driften av verksamheten är inte mindre realistisk än ett solitärt konstmuseum med konsthall nere på stan, som Uppsala kommun ensamt ska finansiera.

Vi vänder oss emot det förenklade debattsättet där de som vill se ett nybyggt Konstens hus anses som sakkunniga och de som vill undersöka möjligheterna att utveckla slottet är okunniga. Slottsmiljön har inte tjänat ut, de som arbetar med utredningen ser vi som mycket kompetenta för uppgiften och de arbetar under ett politiskt mandat. Vi ger därför vårt fulla stöd till det fortsatta utredningsarbetet.