Vår uppfattning i föreningen Konstens Hus Nu är att konstmuseet ska slippa ur slottets otillräckliga lokaler och liksom musiken kunna inhysas i ett nybyggt karaktärsfullt hus till gagn för konsten och staden. Det Uppsala kommun behöver göra nu är att uppföra ett nybyggt konstmuseum med ändamålsenliga lokaler, centralt läge och karaktärsfull formgivning. Vill man hålla konst- och kulturlivet levande, attrahera turister och nyinflyttare och inte minst vara en del av utvecklingen och framtiden måste bildkonsten få ett eget hus!

Den nya kulturnämnden och kulturkontoret i Uppsala kommun har dock ambitionen att behålla Uppsala konstmuseum på slottet. Föreningen Konstens Hus Nu vill inte att konsten återigen ska agera hjälpgumma genom att fylla tomma lokaler som man inte har annan användning för. Att göra slottet till ett besöksmål är behjärtansvärt men ingen uppgift för konsten.
För ett år sedan presenterade kommunen utredningen ”Nya rum för konsten”. I den kom konsulten Håkan Harrysson fram till samma sak som föreningen Konsten Hus Nu, nämligen att slottet är en olämplig lokal och att det bästa är att bygga ett nytt museum.

Harrysson skriver att konstmuseet i slottet ”saknar både enkel tillgänglighet och lokalisering i ett dynamiskt sammanhang” och ”visar det sig dessutom i kommande lokalutredning att slottet inte går att uppgradera och anpassa till beskrivna förutsättningar och behov /…/ föreslås att konstmuseet flyttar till bättre anpassade lokaler.” Vidare att det ska vara ”ett museum som är lättillgängligt, öppet, tillåtande, angeläget, modernt och innehåller lokaler med flexibilitet”. Konstmuseet ska ”bidra till stadsutvecklingen” och ”bli en internationell angelägenhet och på så vis stärka Uppsalas rykte”.

Föreningen Konstens Hus Nu:s uppfattning om att ett konstmuseum ska placeras centralt poängterar även utredningen med ”ett förhållande till omgivande stadsrum som kan uppfattas som ett kulturellt vardagsrum med verksamhet inskjuten i gatans handel och kommers, skapar en mentalt låg tröskel och ökar därmed lättillgängligheten.”
Ändå har kommunen och kulturnämnden bestämt sig för att negligera alternativet att uppföra något nytt. I Kulturnämndens uppdragsplan 2011 preciseras uppdraget för Projektet Nya rum för konsten: ”En viktig uppgift 2011 är att utreda möjligheterna för att skapa en attraktiv mötesplats för konstupplevelser i slottet.” Konstens Hus Nu anser att detta är ett stort misstag.

Konstmuseet bör ha plats för såväl samlingar som större och mindre utställningar med internationell, svensk, regional och lokal konst. Det bör också finnas utrymme för depositioner, framtida inköp och donationer.
Ett nutida konstmuseum måste vara flexibelt i rumsvolymer men också fylla alla de klimat- och säkerhetskrav som ställs för konst.
Det måste finnas utrymmen för programverksamhet, bibliotek, arkiv, magasin, foto- och konserveringsateljé, packrum, verkstad för produktion av utställningar samt personalutrymmen. Konstmuseet behöver också lokaler för pedagogiskt arbete med barn och skolelever. Restaurang, cafeteria och museishop är också självklara delar av ett konstmuseums verksamhet.

Slottet klarar inte på ett tillfredställande sätt någon av dessa kravspecifikationer för ett konstmuseum. Det sägs att det är politiskt förankrat med ett framtida konstmuseum i slottet. Det är hög tid att ifrågasätta detta och tänka efter.
Uppsala som framtidsstad och dess konstliv behöver ett nybyggt konstmuseum. Konsten är för viktig och Uppsala för betydelsefullt för att vara utan ett nybyggt konstmuseum, ett konstens hus nu!

Styrelsen för Konstens Hus Nu
Christian Chambert, konstkritiker
Maria Fregidou-Malama, agronom, politiker
Cristina Karlstam, konstkritiker
Cia Rimmö, tidigare konstmuseichef i Västerås
Petal Joan Roberts, konstnär
Anders Rönnlund, konstnär
PO Sporrong, arkitekt
Daniel Werkmäster, konsthallschef i Norrtälje