Debatt
Uppsala och konsten

Tidigare inlägg: Konstens Hus Nu (1/3), Lisa Irenius (6/3), Cristina Karlstam (9/3), Lisen Hessner (18/3) - länkar intill

Uppsala ska vara en attraktiv stad att besöka, flytta till och stanna kvar i. Därför är en offensiv och aktiv kulturpolitik en del av alliansens arbete. I dag har Uppsalaborna tillgång till ett rikt utbud av kulturella mötesplatser. Vi har vackra och ändamålsenliga lokaler för bland annat musik, teater och bibliotek men i fråga om konst – både den historiska och den samtida – är den kulturella infrastrukturen inte komplett. Uppsala konstmuseums besökare kan njuta av en vacker miljö, intressanta samlingar och inte minst ett mångsidigt föredrags- och seminarieprogram för alla åldrar. Men ingen kan vara nöjd med att besökssiffrorna stannar vid 30 000 per år (varav 7 500 betalande) eller med att Uppsala konstmuseum rankades på nedre halvan av listan över kända besöksmål i staden enligt den kulturenkät som gjordes år 2010.

Konstmuseet finns i dag i Uppsala slott, som är en av Uppsalas absolut största kulturella tillgångar. I förhållande till sin potential är slottet underutnyttjat. På uppdrag av kulturnämnden och kommunfullmäktige har nu olika alternativ till nygestaltning av hela slottsmiljön tagits fram. I dem framträder slottets stora utvecklingspotential. Förslagen visar möjligheten att utveckla Uppsala slott till en enastående kulturell miljö som skulle berika uppsalabornas liv. Slottet och de kulturella miljöer som skulle kunna skapas där kan bli en sedvärdhet som i sig gör hela resan värd – om vi vågar se möjligheterna! För att nå det målet måste det byggas nytt i området kring Uppsala slott. Som en tankemodell kan ett av världens mest kända museer fungera: Louvren i Paris och den moderna glaspyramiden på dess innergård.

Något som stämmer till eftertanke är emellertid att initierade företrädare för konstintressen, som styrelsen för Konstens Hus Nu, i en debattartikel nyligen tar avstånd från tanken att Uppsala konstmuseum skulle kunna finnas kvar vid Uppsala slott. I stället förordas ett nybyggt Konstens hus någonstans i de mer centrala delarna av staden.
Som ansvarigt kommunalråd för kulturen respektive ordförande i kulturnämnden vill vi understryka att det inte har fattats några beslut angående vare sig Uppsala konstmuseum eller Slottet, och det finns heller inte några färdiga förslag till beslut. Vi kan emellertid lova att frågorna om konstmuseets framtida lokalisering samt utvecklingen av den unika miljön i och kring Uppsala slott inte kommer att dras i långbänk på samma sätt som diskussionerna kring Uppsala Konsert & Kongress. Det är därför viktigt att den som har en åsikt skyndar sig att framföra den och framför allt söker dialog med politiker i alla läger. Enligt vår åsikt gör Uppsala klokt i att prioritera denna viktiga kulturdebatt. Den kulturella infrastrukturen är nödvändig för att Uppsala ska kunna behålla och utveckla sin attraktionskraft och för att Uppsala ska kunna bli en riktigt intressant storstad med ett sjudande kulturliv.

Mohammad Hassan
kommunalråd med ansvar för kulturfrågor (FP)
Eva Edwardsson
ordförande i kulturnämnden (FP)