Mellan Idealbyn och Söderskogen i ett skyddat naturreservat står en skogsmaskin vid vägkanten. Där det tidigare var ett område med skog står endast några tallar kvar för att fåglarna ska ha någonstans att mellanlanda. Detta får jag veta av föraren som sitter i maskinen.

Hur mycket ska ni avverka? 

– Det är klart nu och nu ska vi vidare till ett annat område som inte är här i Skokloster, säger skogsarbetaren som jobbar på uppdrag av Stora Enso.

Artikelbild

| Många som passerar kalhygget frågar sig säkert hur lång tid tar det för skogen att växa upp igen.

Det är inget stort område som har avverkats, cirka 80 000 kvadratmeter, men det påverkar människor som bor i Skokloster på olika sätt. Föraren vill inte bli nämnd med namn i artikeln eftersom många är väldigt arga när det gäller kalhyggen generellt.

– Det har varit väldigt upprörd stämning här också emellanåt.

Vidare berättar han om skogsvård och att skog behöver gallras då och då för att överleva.

– Efter den heta sommaren vi hade för två år sedan har barkborren brett ut sig och det är en katastrof för granskogen, säger han.

Men vad är det då för regler som gäller för avverkning i ett naturreservat. Det är inte helt lätt att bena ut och bestämmelserna för just område mellan Idealbyn och Söderskogen sträcker sig ända till 1970-talet. I ett brev från Linnea Olsson på Länsstyrelsen får jag följande information:

”När man ska avverka skog ska man skicka in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen som sedan bestämmer om man får avverka och i så fall vilka hänsyn som ska tas vid avverkningen. Skogsstyrelsen i sin tur har underrättat Länsstyrelsen när skogsområden inom naturreservatet Skokloster har anmälts för avverkning. Om Länsstyrelsen har synpunkter på avverkningen så skickas ett yttrande till Skogsstyrelsen. Alla avverkningsanmälningar finns att hitta hos Skogsstyrelsen.”

Efter många frågor till de myndigheter som är inblandade (Håbo kommun, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen) hittar jag så småningom en text i en beslutsplan från 1972 där det står:

”Delområde 10 Granhagen - Håberget - Söderskogen. Området utgörs av skogklädd moränmark med ett par insprängda inägor vilka huvudsakligen har skogsodlats. Inom området får skogsbruk bedrivas med följande inskränkningar:

1. Sammanhängande områden som kalavverkas får till arealen inte överstiga 8 hektar. 

2. Kalavverkning får inte utföras närmare stranden än 50 meter. 

 3. Vid skogsodling och gallring skall inslag av lövträd eftersträvas. 

 Beslut i detta ärende har fattats av länsrådet Blomquist. I handläggningen har även deltagit tf överlantmätaren Stenroth, länsarkitekten Bergström, tf förste länsassessorn Sandbäck och, tf byrådirektören Ternström, föredragande.”

Texten känns högtidlig och vilar tryggt i något som beslutats för länge sedan, bortom de generella lagar och bestämmelser om naturreservat. Beslutsplanen är ett undantag från det generella skyddet mot att fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller tillvarata vindfällen i ett naturreservat.