Den tidigare prognosen av kostnaden att bygga ett nytt reningsverk i ställer för den slitna och underdimensionerade anläggningen i hamnområdet har legat på 460 miljoner kronor.

Nu har prognosen uppdaterats och den nya anläggning som är planerad att byggas på nio hektar mark vid Vappa sydväst om Enköping beräknas nu komma att kosta 552 miljoner kronor.

– Den första kalkylen var från 2013, en grov skattning för att starta projektet. Sedan dess har en utredning gjorts 2016 och en tillståndsansökan 2018 som innebar att kalkylen kunnat bli mer noggrann, säger Tomas Rådkvist (MP), sedan årsskiftet ordförande i tekniska nämnden.

En skillnad mot tidigare är enligt Tomas Rådkvist också att dimensioneringen av reningsverket ökat från 40 000 personenheter till 45 000 personenheter för att klara Enköpings framtida tillväxt.

Beslutet att bygga ett nytt eget avloppsreningsverk togs av kommunfullmäktige i mars 2017 efter att flera andra alternativ utretts. Det gällde möjligheterna att bygga ett nytt reningsverk gemensamt med Västerås kommun, samt att via ett ledningssystem transportera avloppsvattnet till Västerås.

Inget av de alternativen mötte Enköpings behov. Västerås behöver inget nytt verk förrän 2030, och Enköping behöver ett nytt verk betydligt snabbare. Ett ledningssystem till Västerås kostnadsberäknades till 740 miljoner kronor.

Tjänstemännen på Enköpings VA-verk ser nu över vilka möjligheter som finns att bygga ut reningsverket i etapper allt eftersom Enköping växer.