Ovanligt nog var det ingen av fullmäktigeledamöterna som yrkade på kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Däremot ville såväl V- som S-ledamöter och en NE-ledamot att motionen skulle bifallas.

– Tamponger och bindor är dyra och flickor ska inte tvingas stanna hemma från skolan eller inte delta i gymnastik för att de inte har råd med mensskydd. Mens får inte vara en klassfråga. Om de delas ut på ungdomsmottagningen kan det också vara ett stöd för flickor i kontrollerande familjer, sade Britta Dalved (V) och yrkade bifall till en försöksverksamhet.

Linda Johansson och Sven Jansson båda (S) och Agneta von Schoting (NE) yrkade även de bifall till motionen.

Ingvar Magnusson (NE) yrkade i stället på återremiss med motiveringen att beslutsunderlaget var bristfälligt:

– Det här är ett angeläget ämne, gratis mensskydd kan leda till en större och öppnare dialog om den ofta tabubelagda mensen. Det finns kommuner som gjort en sådan här satsning och flera aspekter borde ha belysts i underlaget. Vilka har deltagit, hur har det finansierats, finns sponsorer, har det haft positiva sidoeffekter? är några av dem, sade Ingvar Magnusson.

Eftersom ingen yrkat på kommunstyrelsens förslag att avslå motionen kom röstning och därefter votering att stå mellan bifall eller återremiss. Det räcker om en tredjedel av fullmäktige, 17 ledamöter, röstar för en återremiss. Vid voteringen röstade 34 ledamöter för återremiss vilket alltså blev beslutet.