Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning på Westerlundska gymnasiet i Enköping. Granskningen ska visa hur bra skolan klarar sitt uppdrag, att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen.

Fyra områden har bedömts av Skolinspektionen. Rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygsättning är områdena som myndigheten har skärskådat.

Rektorn Linda Lindahl får gott betyg för sitt ledarskap. Bland annat resultatuppföljningssystemet (RUFS) lyfts fram av inspektionen.

Artikelbild

| Rektor Linda Lindahl får beröm för sitt ledarskap.

Även jämställdhetsarbetet på skolan får beröm. "Av skolinspektionens enkät med elever framgår vidare att en övervägande del anser att det stämmer helt och hållet att deras lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar", skriver Skolinspektionen.

Undervisningen på skolan beskrivs vara strukturerad och sammanhängande. Men en brist är hur lektionerna avslutas. Där efterlyser Skolinspektionen en uppföljande (sammanfattande) avslutning. "Observationer visar till exempel att det är vanligt att lektionen avslutas genom att lärarna meddelar att lektionen är slut och att eleverna helt enkelt går ut ur klassrummet".

Inom området trygghet och studiero framgår det av en enkät att en majoritet av eleverna känner sig trygga i skolan. Däremot varierar studieron.

När elever arbetar enskilt har inspektionen observerat hur elever tillåts prata om annat eller hålla på med telefonen eller datorn, utan koppling till skoluppgiften.

Sammantaget får dock skolan mycket beröm från myndigheten. Rektorns ledarskap är, som nämnts, ett område där skolan får inspektionens gillande.

Linda Lindahl tror att framgången delvis beror på att både hon och programrektorerna är måna om att ofta vara ute bland eleverna och lärarna.

– Om man i en verksamhet inte vet vem som är chef eller ledare, då blir det svårt, konstaterar Linda Lindahl.

– Jag kan inte alla 1 300 elevers namn, men jag tror att det är viktigt att jag känner igen många och kan deras namn, säger hon.

Nu ska skolan ta tag i förbättringsområdena. I höst tänker man utveckla det kollegiala lärandet, då lärare bland annat besöker kollegors lektioner.

– Avslutningen av lektionerna blir verkligen ett tydligt mål att titta på i den gruppens arbete, berättar Linda Lindahl.

Distraherande användning av telefoner är mycket den enskilda elevens eget ansvar, anser hon.

Värdegrundsarbetet kommer att fortsätta kontinuerligt för att säkerställa tryggheten.

– Vi får också ett bättre studieresultat av eleverna om de trivs och tycker att det är lugnt och tryggt, säger rektorn.

Två nya lugna studierum ska dessutom byggas till höstterminen.

– Det kommer också att bidra till ökad studiero, säger Linda Lindahl.