– Miljödiplomeringen är ett sätt att systematisera och synliggöra det miljöarbete som förvaltningarna redan gör och hitta de områden som behöver förbättras, säger Camilla Wester, kommunens miljöstrateg som ansvarar för att införa miljöledningssystemen på förvaltningarna.

Just nu har arbetet med att kartlägga förskolornas miljöpåverkan inletts och kommunledningsförvaltningen blev miljödiplomerad förra året. En av de första åtgärderna för att minska bilresandet var att köpa tio elcyklar.

– Vi har blivit mycket bättre på att ta cykeln istället för bilen när vi har möten i stan, säger Camilla Wester, som hoppas att kommunledningskontorets drivmedelsnota för 2018 kan visa upp positiva effekter av elcyklarna i form av minskade bränsleinköp. Samtidigt har förvaltningen, tack vare att miljöledningssystemet är på plats, kunnat konstatera att den borde ha ställt tuffare miljökrav i upphandlingen av färdtjänst och skol-taxi, till exempel att leverantörerna ska arbeta för att byta till alternativa bränslen i sina fordon under avtalets gång.

Artikelbild

| Senare i vår ska bränslekostnaderna för kommunledningsförvaltningen summeras. Om bränsleinköpen minskat kan det vara resultatet av att fler väljer elcyklarna istället för bilen.

– Om färdtjänst-upphandlingen skulle ha skett idag, nu när vi har en inköps- och upphandlingspolicy på plats, så skulle miljökraven förmodligen varit mycket tuffare, säger Camilla Wester.

Hon menar att kommunen måste vara en föregångare inom milljöarbetet.

– Hur ska vi som kommun kunna ställa tuffa miljökrav på våra leverantörer om vi inte har samma krav på oss själva? Vi kan inte vänta på att enskilda individer eller företag ska göra allt arbete, vi måste visa vägen, säger Camilla Wester.

Kommunens miljödiplomering har en tydlig koppling till de nationella miljömålen som bland annat innebär målsättningar om en giftfri miljö, rent vatten och ökad biologisk mångfald. När miljömålen nyligen utvärderades i början av året var en av slutsatserna att offentlig sektor måste ta ett stort ansvar för att målen ska nås och att det är bråttom.

– Allra helst skulle jag ha velat att förvaltningarna redan var miljödiplomerade, så klart. Men nu jobbar vi med de förutsättningar som finns.

Miljödiplomeringsarbetet på utbildningsförvaltningen, där förskolorna ingår, har precis inletts och kommer sannolikt att ta merparten av året eftersom det är kommunens största förvaltning. Även miljö- och byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är påbörjade. Därefter dras arbetet igång på upplevelseförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.