Beslutet att ändra ägardirektiven för Ena energi fattades av senaste fullmäktige. I direktiven är nu inskrivet att bolaget ska ta fram en långsiktigt hållbar plan för en flytt av anläggningen så att marken i hamnområdet frigörs. Flyttplanen kan omfatta anläggningen med eller utan produktion av elektricitet.

I fullmäktige var det bara Vänsterpartiets som reserverade sig emot ändringen, och Magnus Ahlkvist (V) ansåg att det är kapitalförstöring att riva en väl fungerande anläggning. Urban Wahlberg (C ), ersättare i den avgående styrelsen, svarade att kärnfrågan är marken och det skyddsområde som anläggningen kräver:

– Vi kommer att behöva marken, och ur kommunkoncernperspektiv kan en flytt generera mycket stora värden, tvärtom mot beskrivningen att den skulle innebära kapitalförstöring, sade Urban Wahlberg.

Vid årsskiftet tar en ny styrelse över ledningen för Ena energi. Ordförande blir då Jan Hannebo (M). Han har sedan maj i år haft en ersättarplats i styrelsen.

– En förberedande utredning om flytt har redan påbörjats och ska innehålla flera olika alternativ för en flytt. Den ska vara klar att lämna till moderbolagets styrelse i mars, och beslut fattas där om vilket eller vilka alternativ som ska fortsätta utredas, sade Jan Hannebo på onsdagen.

Efter årsskiftet kommer arbetet med att rekrytera en ny vd för Ena energi att påbörjas. Charlotta Nilgran är till förordnad vd i första hand fram till och med januari 2019.