Arbetsgruppen för Forum Bahco vill att kommunen satsar på för den framtida vården av Bahco-industriernas betydelse för Enköping. Det ska ske genom att skapa ett företagscentrum där mindre företag kan samverka med utställnings- och utbildningslokaler, med en koppling till yrkeshögskolans utbildningar samt med utrymme för ett nytt Bahcomuseum.

I medborgarförslaget riktat till kommunfullmäktige i Enköping presenterar Arbetsgruppen hur ett framtida företagcentrum ska kunna se ut.

Tanken är att platsen bland annat ska bli en attraktiv mötesplats för medborgare i Enköping, ge en möjlighet för lokala företagare att visa upp sin verksamhet, vara en turistattraktion för Enköping och visa upp Enköpings industrihistoria och utveckling.

I förslaget konstaterar man att begreppet och varumärket Bahco har en stark koppling till Enköping och att detta är något som kommunen kan vinna mycket på att utnyttja.

Olika verksamheter med koppling till småföretagande, som kan ha behov av utställningshall och lokaler för utbildning och personalmöten, ska kunna nyttja företagarcentrumet. Men utbildningsverksamhet ska även knytas dit. Ett museum med föremål från JP Johanssons verksamhet kan här bli stommen för ett nytt Bahcomuseum.

En lämplig lokal för företagscentrumet anses vara delar av Hamnverken och arbetsgruppen föreslår att Enköpings kommun tillsätter en arbetsgrupp som vidareutvecklar idéerna och lägger fram ett projektförslag.