Barn blir med automatik placerade i den skola till vilket placeringsområde (upptagningsområde) den tillhör. Sedan får vårdnadshavare söka en annan skola om de vill.

De allra flesta väljer den skola där de blir placerade. Med andra ord avgör var man bor i de flesta fall också vilken skola man sedan hamnar i.

Flyttningarna av gränserna mellan skolornas placeringsområden kan till exempel innebära att en elev som idag tillhör Korsängsskolans placeringsområde i framtiden i stället kommer att bo i Rombergaskolans placeringsområde.

Artikelbild

| Munksundsskolan. 2018 kan eleverna flytta in.

Föräldrarnas önskemål om vilken skola barnen ska gå på väger dock tungt. Enligt skollagen ska kommunen placera eleven i den skola där barnets vårdnadshavare önskar det.

Det finns emellertid en sak som går före vårdnadshavarens val och det är närhetsprincipen. Om en annan elev annars inte skulle få plats på skolan i sitt geografiska område går den elevens behov före den som bor inom ett annat område, men som vill gå på samma skola.

Till skolnämndens sammanträde nästa vecka ligger ett förslag på förändring av placeringsområdena för kommunens grundskolor.

I förslaget tas hänsyn för att minska segregationen, det vill säga att få till en blandad elevsammansättning socialt och etniskt.

Men det handlar också om att få en jämnare fördelning av elever mellan skolorna. Det är fullt i kommunens grundskolor.

Korsängsskolan kapacitet är redan fullt utnyttjad. Dessutom förväntas antalet barn i skolans placeringsområde att fortsätta att öka kraftigt, bland annat på grund av planerade bostadsbyggen inom området.

Bergvretenskolan har också nått sin fulla kapacitet. Det samma gäller Rombergaskolan och Bergvretenskolan. I fallet med Rombergaskolan utreds det om skolan ska kunna byggas ut med ytterligare tre klassrum.

En helt ny F-9-skola kommer att göras av gamla Västerledsskolan. För att avlasta Korsängsskolan och för att minska segregationen i den nya skolan kommer planeringsområdet i det fallet att ändras.

När det gäller gränsen mellan Rombergaskolan och Korsängsskolan så kommer det nya bostadsområdet Älvdansen att tillhöra Rombergaskolans placeringsområde. En cykelväg kommer att finnas till Romberga för att skapa en säker skolväg för barnen.

Nya Munksundsskolan kommer att öppna 2018. Samtidigt kommer den nya skolan på Västerleden att kunna ta emot elever från ett större område.

Förslaget om nya placeringsområden ska börja gälla från och med läsåret 2019/2019.