Tydliga krav från Håbo kommun har gjort att väg 263 mellan Övergran och Märsta, mot Arlanda, tagits med som namnsatt brist i planen.

– Vi i Alliansen hade också lyft fram frågan men den togs bort i remissversionen. Det visar en styrka i att de rödgröna och alliansen kan komma överens i långsiktiga frågor, säger Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

LÄS MER: 55:an får hög prio av kommunen

Artikelbild

| Krav. Håbo kommun tryckte på om väg 263 mot Arlanda och fick gehör för det i planen.

Utbyggnaden av stationen och resecentrum ses också som en viktig satsning i Bålsta och ger förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande.

Ett tungt förslag i planen är ombyggnaden av väg 55 mellan Enköping och Uppsala. Sträckan är en av de mest olycksdrabbade i landet och en ombyggnad till mötesfri landsväg på hela sträckan har redan föreslagits från Trafikverkets sida. Ombyggnaden görs för en ökad trafiksäkerhet, bättre framkomlighet och bättre förutsättningar för gång- cykeltrafik och kollektivtrafik.

– Framför allt är det viktigt att situationen i Skolsta äntligen kan förbättras, säger Johan Örjes.

LÄS MER: Håbo vill ha med väg 263 i länsplanen

För väg 55 mellan Enköping och Strängnäs föreslås en fördjupad studie i syfte att formulera möjliga åtgärder. Här konstaterar man att brister finns både gällande säkerheten för oskyddade trafikanter samt teknisk standard och trafiksäkerhet vid Hjulstabron.

Arbete med en vägplan för Hjulstabron pågår men bron ligger under den nationella planen. Bristerna på sträckan hanteras därför både via den nationella planen och vid den regionala.

Arbetspendlingen i regionen är en viktig fråga vilket Enköpings kommun framhöll i sitt remissvar.

LÄS MER: Hjulstabron och väg 70 får låg prio

I länstransportplanen konstateras att det finns brister i transportsystemet i öst-västlig riktning norr om Mälaren vilket hindrar utvecklingen av bland annat arbetsmarknaden i regionen.

En järnvägslänk på sträckan Uppsala-Enköping-Västerås skulle ge utvecklingsmöjligheter för hela Mälarregionen. Några konkreta åtgärdsplaner läggs inte fram men däremot förordar man att en åtgärdsvalsstudie görs.

– Förhoppningen är att man inser vikten av en järnväg mellan Enköping och Uppsala och att den läggs in i nästa plan, efter år 2030, säger Johan Örjes.

För gång- och cykelvägar har 210 miljoner kronor avsatts i budgeten under perioden. Enligt förslaget ska samfinansiering av gång- och cykelvägar kunna göras mellan stat och kommun, vilket exempelvis kan vara aktuellt för en cykelväg mellan Örsundsbro och Alstasjön.

Länstransportplanen tas fram av Region Uppsala på uppdrag av staten. Budgeten för Uppsala län ligger på 1 657 miljoner kronor. Beslut om planen tas av regeringen våren 2018.

http://eposten.se/nyheter/enkoping/55an-far-hog-prio-av-kommunen-unt4549300.aspx http://eposten.se/nyheter/habo/habo-vill-ha-med-vag-263-i-lansplanen-unt4740408.aspx http://eposten.se/nyheter/enkoping/hjulstabron-och-vag-70-far-lag-prio-unt4747933.aspx