– Det är anmärkningsvärt att gå från 11,5 familjegrupper till en nivå på fem familjegrupper. Jag bedömde att det stred mot både den nationella rovdjurspolitiken och EU:s intentioner, det är en bedömning jag gjort i linje med mitt uppdrag som statlig myndighetschef, säger landshövding Göran Enander.

Med anledning av att den nationella förvaltningsplanen för rovdjur ska revideras har länsstyrelsen tagit beslut om vilken miniminivå lodjurs- och vargstammen i länet ska ha.

Nivån på lodjursstammen sätts bland annat utifrån de inventeringsresultat som gjorts de senaste åren och tjänstemännens förslag låg på tio familjegrupper. Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation föreslog dock fem familjegrupper men representanterna var oeniga och frågan gick till votering där förslaget om fem familjegrupper vann.

Läs mer om beslutet här.

Det slutgiltiga förslaget från länsstyrelsen blev dock en miniminivå på tio familjegrupper. Förslaget har även antagits av samverkansrådet för mellersta förvaltningsområdet som lämnat det vidare till Naturvårdsverket.

– Det är en minskning med 1,5 familjegrupp från föregående period och innebär att Västra Götaland ökar sin andel. Det handlar om att ge och ta för att vi ska hålla miniminivån om 62 familjegrupper i Sverige, säger Göran Enander.

Frågan om miniminivån för vargstammen i mellersta förvaltningsområdet är ännu inte avgjord i samverkansrådet. Länsstyrelsen i Uppsala län har där lagt ett förslag om en familjegrupp med varg i länet.

– Vargfrågan är kontroversiell och där har de berörda länen olika uppfattningar om miniminivån för respektive län, säger Göran Enander.