En studie gjord av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Södertörns högskola visar att ett nytt lodjursrevir kan få negativa effekter för jakten i området. I studien har 43 kommuner i Mälardalen och södra Sverige undersökts gällande arrendepriser för jakt och avskjutning.

Resultatet visar att avskjutningen av rådjur, dovhjort, vildsvin och älg minskade med 17 procent i en genomsnittlig kommun när ytterligare ett lodjursrevir etablerades där.

Det gav i sin tur en minskning i priset på jaktarrenden i kommunen med 16 procent. Den årliga värdeminskningen när ännu ett lodjursrevir etableras blev då för markägarna i kommunen 1,5 miljoner kronor.

Att priserna på jaktarrenden påverkas så mycket menar forskarna bland annat beror på att avskjutningen av vilt minskar, en minskad förekomst av vilt gör det mindre intressant för jägare att lägga ner tid på jakt. Men även på en ökad skaderisk för jakthundar.

Det förekommer även varg i de områden som har studerats men förekonsten av varg är så låg att forskarna inte kan dra några slutsatser om hur vargen påverkar arrendepriserna.

Miniminivån för lodjur i Uppsala län fastställdes i år av Naturvårdsverket till tio familjegrupper, en minskning från tidigare 11,5 familjegrupper. En familjegrupp omfattar omkring fem lodjur.

I Uppsala län fanns enligt länsstyrelsens inventering 2017/18 11,5 familjegrupper med lodjur. Resultatet vid en inventering påverkas mycket av spårförhållandena under inventeringsperioden.