Utredningen har gjorts av Ena energis ledning tillsammans med konsulter och i diskussion med samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget var att presentera en plan för att senast 2030 frigöra Ena energis nuvarande plats i hamnen.

En möjlighet som EMAB ville har utrett var en eventuell samlokalisering av Ena energi med det kommande reningsverket vid Vappa. Alternativet avvisas bland annat för att området där är av nationellt riksintresse och kraven som det ställer på bland annat maximal byggnadshöjd.

De alternativ som presenteras i utredningen är flytt till Sneden av en ny kraftvärmeanläggning, en ny anläggning för bara fjärrvärme eller ingen ny anläggning, utan i stället samarbete med Mälarenergi AB i Västerås.

Artikelbild

| Uppdraget att utreda flytt från hamnen gavs av EMAB:s styrelse där Ingvar Smedlund (M) är ordförande.

Det dyraste alternativet är en investering i en ny kraftvärmeanläggning som ger möjlighet att använda olika sorters bränsle, grot, returträ eller annat restavfall. Det kostnadsberäknas till en miljard kronor.

Näst dyraste alternativet, cirka 650 miljoner kronor, beräknas en investering bli i en hetvattencentral som kan drivas med samma sorters bränsle som kraftvärmeverket ovan.

Billigaste alternativet, en enkel hetvattencentral som kan drivas enbart med grot, beräknas kosta cirka 400 miljoner kronor.

I inget av alternativen är kostnader för inköp av ny mark, kostnader för rivning och sanering av befintlig mark eller kostnader på en ny plats för infrastruktur som vägar, VA eller eltillförsel inräknade.

Artikelbild

| Ena energis tillförordnade vd Charlotta Nilgran.

Ena energis resultat beräknas försämras med mellan 240 och 270 miljoner kronor fram till 2030 vid en nyinvestering, och för att då behålla en avkastning enligt nuvarande ägardirektiv krävs taxeökningar med ungefär 2 procent per år, utöver normal prisökning åren 2020-2030.

Utredningen slår fast att med de förutsättningar som beräkningarna baseras på är det mest lönsamt att driva befintlig anläggning i hamnen vidare till 2040, om nödvändigt underhåll och så kallade livstidsförlängande åtgärder genomförs.

Mälarenergi har lämnat en offert på leverans av fjärrvärme till Enköping, offerten bifogas utredningen. Den omfattar leverans av fjärrvärme i enkelriktade ledningar fram till befintligt nät i västra Enköping. Därifrån ansvarar Ena energi för nät och distribution av värme.

Om Enköpings kommun och EMAB ser samarbete med Mälarenergi som ett alternativ krävs en fördjupad utredning av effekterna.