Redan i februari avslogs ansökan från bostadsrättsföreningen Pausfågeln med motiveringen att inglasning av 35 balkonger skulle innebära att detaljplanens tillåtna bruttoarea för fastigheten skulle överskridas med 346 kvadratmeter. Bruttoarean är i planen angiven till 8 000 kvadratmeter, men redan i bygglovet tilläts den överskridas med 48 kvadratmeter.

Nämndens avslag överklagades till länsstyrelsen som i mars upphävde beslutet och skickade tillbaka ärendet för vidare handläggning eftersom beslutsunderlaget bedömdes vara otillräckligt.

Efter kompletteringar har nämnden nu återigen beslutat avslå ansökan om bygglov för inglasning av balkongerna.