2006 antogs den detaljplan som gäller i dag för bostadsområdet i Storskogen. Enligt den planen ska det bli ungefär 300 villor på stora tomter i området.

Men nu har kommunens samhällsbyggnadsförvaltning tagit fram ett nytt förslag till detaljplan. Förslaget har varit ute på samråd och skickades i veckan ut på granskning. Enligt tidsplanen ska kommunfullmäktige anta den nya detaljplanen i mars nästa år.

Den nya planen innebär att det ska bli blandad bebyggelse: villor, rad-, kedje-, par- och flerbostadshus. Förändringen, med väsentligt mindre tomter, innebär att Storskogen kommer att rymma 800 bostäder.

En annan förändring är att gator och naturmark i området kommer att ägas av kommunen. I den gamla detaljplanen ska såväl gatunät som en del skyddsvärd natur ägas av samfälligheter, som gemensamhetsanläggningar.

Förändringen när det gäller ägandet av gator och annat går i linje med en policy från 2013 som kommunen har kring huvudmannaskap.

Markägarna, Lundbergs och Skanska, anser att det är ett orimligt system med lantmäteriförrättningar (om andelarna i gemensamhetsanläggningarna) som måste göras löpande under tiden som området bebyggs.

– Folk vill inte kliva in och köpa bostäder under de premisserna. Det är för bökigt och en för stor administrativ börda, säger Patrik Holm som är kommunens plan- och exploateringschef.

Till våren kan detaljplanen antas. Då kan Storskogen börja bebyggas enligt dessa nya förutsättningar. Frågan är hur snabbt detta blir av.

– Det är byggherrarnas ambition att det ska ta fart, säger Patrik Holm.