En ny lag som trädde i kraft vid årsskiftet innebär att kommunerna ska samverka med lasarettet och primärvården när det gäller patienter som skrivs ut från den inneliggande vården (sluten vård) men har fortsatt behov av vårdinsatser.

Det ställer högre krav på samarbetet mellan vårdgivare än tidigare.

– Det är positivt, vi har planerat för det här och vi är beredda, säger Linda Bejersten, utvecklare och projektledare för Trygg hemgång i Enköping.

Artikelbild

| Utskrivning. Samverkan mellan olika vårdaktörer ska korta tiderna som patienterna är inneliggande för vård och där de istället kan vårdas i hemmet.

Tanken är att samarbetet börjar tidigt i vårdkedjan. Redan när patienten skrivs in på exempelvis lasarettet ska det planeras för insatser vid hemgång. Den totala vårdtiden kan då bli kortare och när patienten skrivs ut ska den vara knuten till en vårdcentral och ha en fast vårdkontakt inom primärvården.

– Även om totala vårdtiden kan kortas ner genom detta vill jag vara tydlig med så länge patienterna har ett medicinskt vårdbehov, så kommer de att vårdas på lasarettet, säger Tomas Skommevik, centrumchef vid medicinskt centrum vid Enköpings lasarett.

Det finns flera fördelar med att få komma hem tidigare.

– Hemmiljö är ofta tryggare och det finns en minskad risk för exponering, exempelvis för vissa infektioner, säger Tomas Skommevik.

Vid Enköpings kommun har man jobbat medvetet inför ändringen i lagen, bland annat med projektet Trygg hemgång där patienter som lämnar sjukvården kan få extra stöd i hemmet upp till 21 dagar.

Projektet utökades för ett år sedan med ytterligare personal både dag och natt och har gett mycket bra resultat.

– Första året minskade vi antalet betaldagar till regionen från 730 till 105 då patienter kan komma hem fortare, säger Linda Bejersten.

– Detta är en otroligt bra prestation av kommunen. Jag tror inte man kan visa upp en sådan förbättring på många ställen i landet, om ens några, säger Tomas Skommevik.

Ann-Marie Thordeman vid Region Uppsala har jobbat sedan 2016 med projektet Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Bland annat har en mängd informationsträffar och workshops hållits med de inblandade parterna.

– Vi såg att primärvården kommer att påverkas mest, de får en mer aktiv roll för den enskilde patienten och flera vårdcentraler har redan anställt extra sköterskor för det här.

Hon är imponerad över den positiva attityd som parterna tar sig an det förändrade uppdraget och av de samarbeten som nu sker.

– Min uppfattning är att Uppsala län ligger bra till i landet, man jobbar på och löser problemen. Det är ett nytt arbetssätt och det tar tid innan det sitter, säger Ann-Marie Thordeman

Förändringen i lagen är något av en nödvändighet. Befolkningen blir allt äldre och inflödet av patienter till sjukvården ökar. Vid Enköpings akutmottagning har antalet besök ökat med omkring 1000 per år de senaste två åren.

– Volymen inom hemsjukvården har ökat kraftigt de senaste åren, människor lever allt längre trots sjukdom. Vi får ett större uppdrag och sjukvården utförs allt mer i det egna hemmet. Därför behöver vi samverka och få ett bra flöde i processerna, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen.

I veckan hölls ett första avstämningsmöte mellan Enköpings kommun, lasarettet och primärvården. En ökad samverkan ska förhoppningsvis ge synergieffekter då andra frågor kommer upp på mötena.

– Detta gör också att alla får samma information och vi undviker onödiga missförstånd, säger Tomas Skommevik.