Förra året fick Skolinspektionen en anmälan från en förälder till en elev på Enöglaskolan. Föräldern tyckte inte att skolan hade tillgodosett barnets behov av stöd. Dessutom uppgav föräldern att eleven hade utsatts för kränkande behandling av personal på skolan.

När det gäller den kränkande behandlingen har anmälaren och Enköpings kommun olika uppfattningar om vad som har inträffat. Enligt kommunen/skolan har inte händelsen inträffat. Ord står mot ord och därför ingriper inte Skolinspektionen i kränkningsdelen av anmälan.

Däremot har myndigheten beslutat att kommunen/skolan senast 30 september "ska vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses".