Det är grunden i planprogrammet för Dragelund som just nu behandlas av politiker och tjänstemän i Håbo.

Det är snart tio år sedan dåvarande kommunpolitiker tog ett beslut om att titta närmare på området från motorvägen ned mot Bålsta och järnvägen, precis vid kommungränsen mot Upplands-Bro.

Då var fokus att "ta fram ny verksamhetsmark med specifik koppling till att undersöka möjligheterna till att anlägga en inbyggd skidbacke".

Men det storslagna Skipark-projektet blev aldrig verklighet.

Däremot är bristen på mark för andra ändamål desto större.

När planarbetet togs upp igen 2016, efter att ha legat på is i fyra år, var motiveringen:

"Efterfrågan på verksamhetsmark förespås överstiga aktiva projekts kapacitet och det är därför angeläget om att undersöka ytterligare markområden".

Vad har kommunen i övrigt för tankar med den här planen?

– Det är bland annat att se till så att den här infarten mot Bålsta har möjlighet att bli mer inbjudande, att ge förutsättingar för till exempel en mack, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M).

Så ser det ju ut vid den andra avfarten, mot Enköping.

Planprogrammet är fortfarande i ett tidigt skede och i bästa fall finns det en färdig detaljplan under 2019.

Området kräver stor hänsyn, något som slagits fast i tidigare studier, bland annat de arkeologiska undersökningar som genomförts.

I den nord-sydliga sluttningen, som har hela 58,5 meters höjdskillnad, "har en av Upplands viktigaste kommunikationsleder gått fram sedan förhistorisk tid. Namnet Draget visar på dalens stora betydelse som vattenled".

"Hålvägssystemet är en av det mest omfattande och välbevarade äldre vägmiljöerna i landet", konstaterar kommunen i det planprogram för Dragelund som nu går ut på samråd.