Förslaget till kommunstyrelsen, som behandlar affären vid sitt sammanträde kommande tisdag, är att tillstyrka den.
Det framgår inte av köpeavtal vem köparen är. På marken bedrevs för länge sedan såg- och kvarnverksamhet. Undersökningar från provhål visar att det i ett område finns högre halter bly i marken än de riktvärden Naturvårdsverket föreskriver. Kommunen tar på sig att sanera ett 100 kvadratmeter stort område på ett djup av 1,2 meter, samt avlägsna gamla skrotbilar, uttjänta bildäck och annat skräp. Marken värderas till omkring en miljon kronor och kostnaderna för miljösanering och bortforsling av skrot och skräp till 220 000 kronor. Den exakta köpeskillingen är därför satt till 782 775 kronor.

I bakkanten av den aktuella marken, mot Märrbäcken, är det olämpligt att bygga då marken är instabil.
Den kommer därför inte att ingå i överlåtelsen, men köparen åtar sig att i framtiden svara för skötseln av det området.
Av köpeavtalet framgår också att köparen äger tillträde till marken så snart lantmäteriförrättningen för avstyckning av tomten vunnit laga kraft. I praktiken borde det betyda under våren i år.
Således rör det ett stort företag som har bråttom att få nya lokaler till sin verksamhet.