Det som började som en installation av bergvärme som uppvärmningssystem slutade alltså i en arkeologisk schaktövervakning av jordlagren. Det var när elkablar skulle dras för de elektriska bänkvärmarna och hål togs upp i golvet för att följa dragningen som det upptäcktes mögel på golvplankornas undersida och rötskador i bjälklagen. För att lösa problemet måste trägolvet tas upp och ett nytt bjälklag läggas.

I det läget blev renoveringen ett tillståndspliktigt arkeologiskt ärende och Anna Ölund specialist på kyrkor och äldre stadsmiljöer kallades av länsstyrelsen att övervaka arbetet.

– Men jag vill betona att det inte är därför renoveringen drar ut på tiden och blir mera kostsam än beräknat. Jag var där bara en dag, säger hon.

Artikelbild

| Monockeln och den guldinfattade blå knappen tycker Anna Ölund är de roligaste fynden, och fler fynd väntas när norra långhusets golv skall öppnas.

Den nuvarande kyrkans långhus dateras till tidigt 1300-tal. När det översta jordlagret tagits bort för att frilägga bjälklaget påträffades några barngravar och skelettdelar från vuxna människor. På ett litet större djup en träkista och under den sannolikt ytterligare en.

Dessutom fann Anna Ölund flera mynt från medeltid 1600-tal till 1800-tal,samt en så kallad breakteat, ett ensidigt prägöat mynt från 1300-1500-talet, som nu skall granskas av en numismatiker. Hon hittade också detaljer från klädesplagg, putsfragment med rester av medeltida målningar, en monokel och en kniv med tånge.

– Personligen tycker jag att monokeln är ett roligt fynd, delar av en likadan har hittats i Bälinge kyrka. En blå knapp med ett A i guldinläggning med växtornamentik är mycket vacker. Den härrör inte från något klädesplagg, kanske från en äldre orgel, säger Anna Ölund.

När kyrkan i Enåker kan öppnas igen är osäkert, i bästa fall efter Påsk, skriver Gösta Persson, ordförande i Västerlövsta pastorat fastighetsutskott. När golvet i den södra delen kommit på plats igen skall motsvarande arbeten utföras i den norra delen.

Artikelbild

| Inifrån Enåkers kyrka. De översta jordlagren sugs upp i en stor tankbil. - Man måste vara fokuserad och snabb för att hinna plocka upp mänskliga lämningar, säger arkeolog Anna Ölund.

Ann Ölund har gott hopp om att där göra fler fynd:

– Absolut, det här är en gammal kyrka och människor har naturligtvis tappat saker. Men den här typen av enklare arkeologisk undersökning går fort och det finns risk för att en del föremål försvinner när övre jordlagret under golvet försvinner in i sugbilen .