Saken gäller deponin vid Gammelbo norr om Morgongåva.
Deponin innehåller flera hundra sönderrostade tunnor med färgrester från Westeråsmaskiners tillverkning av jordbruksmaskiner på 1960-talet som på nytt gjorts aktuell. Westeråsmaskiner upphörde med sin verksamhet i orten år 1970.
Länsstyrelsen i Uppsala har i ett föreläggande nyligen ålagt Elextrolux Förvaltnings AB (EFAB), som år 2000 införlivade Westeråsmaskiner genom fusion, att göra en fördjupad undersökning och utredning inför efterbehandling av marken.

För elva år sedan gjorde Statens Geologiska Undersökning i Uppsala en inventering och undersökning av deponin och analyserna då pekade på allvarliga halter bly och kobolt samt måttligt förhöjda halter av zink, nickel, koppar, krom, kadmium och arsenik i marken.
Samtidigt sades att det inte fanns någon fara för att ämnena skulle tränga ner i grundvattnet., eftersom de är bundna till den för länge sedan torkade färgen.
EFAB menar nu i sin överklagan bland annat att det är oklart vem som utövat deponeringsverksamheten och att bland annat det fritar bolaget från ansvar för upplaget.

Marken där rostiga tunnorna delvis ligger i dagen ingår sedan 1990-talet i Molnebo herrgårds skogsegendomar. Våren 2011 beslutade ägaren Vilhelm Söderhjelm att sälja Molnebo.