Intresset för medborgarmötet i Slottskolan var stort och kallelsen hade hörsammats av många. Så många faktiskt, att mikrofon och högtalare hade varit på sin plats. En hel del av information gick nämligen inte fram till alla, varför många fick skapa sig en uppfattning om planerna enbart med hjälp av bilderna som visades. Lanthandeln ligger i dagsläget inom det aktuella området. Det har man tagit hänsyn till i förslaget och ritat in en byggnad för butik i direkt anslutning till ett hus för till exempel en restaurang. Övriga byggnader är tänkt att bli tvåvåningshus med ett 30-tal hyreslägenheter samt lokaler för mindre verksamheter.

Att Håbohus över huvud taget utarbetat ett förslag för exploatering av det här området har sin grund i utlåtanden från Håbo kommun: 

Artikelbild

| Det aktuella området ligger mellan skolan, förskolan och busshållplatsen.

”Det finns idag få lägenheter i Skokloster, och ett mindre tillskott av hyresrätter bedöms därför vara av intresse. Dels för att möjliggöra ett första boende, och dels för att möjliggöra alternativ till ett eget hus. I närområdet finns främst anläggningar som används dagtid, exempelvis skola och förskola. Nya bostäder skulle kunna bidra till rörelse och aktivitet under större delen av dygnet, och därmed ökad trygghet. Med butik, restaurang eller kommunal verksamhet skulle ytterligare rörelse kunna uppnås.”

Förutom argument som dessa framkom på mötet att en efterfrågan på hyreslägenheter också kan bero på att äldre människor vill flytta ifrån allt jobb med en villa.

– Mötet var den tredje delen i den process som föregår alla nybyggen. De tidigare har varit planbesked och planuppdrag. Efter det här samrådet och när alla synpunkter kommit in återstår granskning av förslaget och därefter fattas beslut. Men innan det slutgiltiga förslaget vinner laga kraft vidtar en prövotid, säger Mats Norrbrand, VD för Håbohus.

Träffen i Slottsskogen var ett så kallat samrådsmöte. Med det menas att lokalbefolkningen får ta del av och tycka till om det specifika förslag som - i det här fallet - Håbohus skapat på uppdrag av Håbo kommun. Det handlar med andra ord inte om det ska vara något bygge eller inte, om vilka människor som kan tänkas bo där, om det ska vara hyresrätter eller inte och om den kommunala demokratin är att lita på. Men det var ändå sådana frågor som dök upp och som kanske hade kunnat avhandlats bättre i andra forum. 

Artikelbild

| Området är drygt 6 000 kvadratmeter stort och ägs av kommunen.