I finska har Knivsta kommun en egen anställd modersmålslärare. Övriga modersmålslärare har kommit från Uppsala för att undervisa och ge studiehandledning på olika modersmål. Men under läsåret som gick meddelade Uppsala att de i vissa språk har så många egna modersmålselever att de inte längre har plats för Knivstas elever.

Det ledde till att Knivsta kommun började söka efter alternativ. Lösningen blev ett samarbete med Sigtuna kommun, som haft ett vikande elevunderlag och var i behov av fler elever.

– För att kunna ha kvar våra 50 lärare behöver vi ha ett konstant elevunderlag. Om vi inte fått Knivstas elever hade vi fått skära ner, säger Zandra Lindqvist, utvecklingsledare på barn- och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Flera Sigtunalärare kan nu i stället få utökad tjänst, vilket innebär att fler får möjlighet att ta del av kompetensutvecklingen.

– Närmast ska fler utbildas i grundläggande läs- och skrivinlärning. Det nya samarbetet med Knivsta kommun innebär att kompetensen och kvalitén höjs, säger Zandra Lindqvist.

Ann Ohlsson Ax är administrativ chef för utbildningskontoret i Knivsta kommun och samordnare för nyanländas lärande.

– Det kan vara komplicerat att ge studiehandledning på ett bra sätt. Studiehandledarna har en viktig roll för att eleven snabbt ska komma in och lyckas i skolan, säger hon.

Hon kände till att Sigtuna kommun har en bra organisation och att de har jobbat mycket med fortbildning av sina lärare och utbildat sina studiehandledare i modersmål.

– Vi har varit nöjda med Uppsala, men hoppas att det här blir ännu bättre, säger Ann Ohlsson Ax.

Kriterierna som ska vara uppfyllda för att få modersmålsundervisning är att minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska, att språket är dagligt umgängesspråk hemma och att eleven har grundläggande kunskaper i språket. Studiehandledning på modersmålet är något som främst nyanlända elever får för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på svenska. Man räknas som nyanländ de första fyra åren i svensk skola.

De största språkgrupperna i Knivsta är finska och engelska, med ungefär 50 barn vardera. Därefter kommer arabiska. Totalt har runt 250 barn i Knivsta den här typen av undervisning och stöd.

Den största förändringen för Knivstas elever blir att alla utom de som läser finska får nya modersmålslärare i höst.