Under den medborgardialog som föregick det nu aktuella förslaget till detaljplan framförde Omställningsgruppen rad synpunkter. Enligt Marie Kvarnström var gruppen nöjd med hur dialogen hölls. Men när det senaste planförslaget nyligen presenterades blev det en stor besvikelse för gruppen. Det framgår inte hur Knivsta kommun tagit hänsyn till synpunkterna i det nya planprogrammet som nyligen ställts ut. "Vi tycker att bristen på redovisning av och återkoppling till tidigare processer och förslag är häpnadsväckande", skriver Marie Kvarnström i ett yttrande.

Vidare anser hon att att kommunen inte klart har redovisat hur visionerna för Nydal ska uppfyllas varken i planbeskrivningen eller på plankartan. I dagsläget är det svårt att bedöma hur områder ser ut när det är utbyggt. Visionen måste med andra ord konkretiseras.

Med tanke på att det rör sig om en stor utbyggnad bör en en miljökonsekbensbeskrivning tas fram för att man i ett tidigt skede identifiera frågor som påverkar planeringen. Omställningsgruppens uppfattning är att det idag inte går att avgöra om planen innebär betydande miljöpåverkan.

Marie Kvarnström pekar även på att en trafikplan bör tas fram omgående eftersom biltrafiken redan är tät och kan bli ohållbar när Nydalsområdet blir bebyggt. Planen ska visa hur trafikfrågorna ska lösas.

Klas Bergström (M), ordförande i samhällsutvecklingsnämnden, säger att alla synpunkter beaktas.
– Min tolkning är de inte ser spår av synpunkterna planprogrammet och så kan det vara ibland. Samrådet avslutades i fredags och nu ska förvaltningen samla in synpukterna. Vi får se om de föranleder några ändringar.
Omställningsgruppen tycker att det behövs en miljökonsekvensbeskrivning. Har nämnden diskuterat om det behövs en sådan?
– Planprogrammet antogs av en enig nämnd. På den här övergripande nivån vi befinner oss på nu tyckte vi att planen är bra som den är. Mycket av synpunkterna handlar om hur mycket det ska byggas i Knivsta.