Kommunen har enligt Konkurrensverkets utredning gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling av konsulttjänster i samband med arbetet att ta fram en ny översiktsplan.

Att kommunen fortsatte att göra beställningar från konsulten även efter att Konkurrensverket skrivit till kommunen och inlett en utredning om otillåten direktupphandling anser verket vara en försvårande omständighet vid bedömningen av ärendet.

Det ursprungliga avtalet med konsulten ingicks utan föregående annonsering eftersom det gällde en summa som låg under direktupphandlingsgränsen. Men därefter utvidgades uppdraget till konsulten och komma gälla beställningar till en samlad kostnad på omkring 2,5 miljoner kronor.

”Upphandlingen skulle därmed ha annonserats så att alla intresserade leverantörer fått möjlighet att lämna anbud” skriver Konkurrensverket.

Att kommunen i yttranden till Konkurrensverket under utredningen förklarat sig med att det arbetet med översiktsplanen brådskade eftersom man beslutat att planen skulle vara klar år 2017, är inget som Konkurrensverket anser vara förmildrande:

– När en upphandlande myndighet ska uppfylla vissa mål måste den beakta att processen tar en viss tid, Med annonsering ökar möjligheterna att det bästa avtalet till det bästa priset vinner, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta, säger i en kommentar till Konkurrensverkets beslut att det är bra att frågan prövats:

– Det är inte alltid självklart vilka undantag som möjliggör en direktupphandling. Arbetet hade i det här fallet drabbats av kraftiga förseningar och om vi skulle hinna anta en ny översiktsplan innan mandatperiodens slut bedömdes åtgärden som nödvändig. Ur ekonomisk synvinkel innebar beslutet att kommunen fick ett statligt stöd på ca sju miljoner kronor, säger Klas Bergström.

Boo Östberg (C ), kommunalråd, säger:

– Arbetet med översiktsplanen kom inte framåt som planerat och till sist blev läget akut för att den skulle bli klar till årsskiftet, för den statliga bonusen, men framför allt för att det var allmänt brådskande att ersätta den gamla översiktsplanen från 2006.

Björn-Owe Björk, (KD), även han kommunalråd, säger:

– Det är bra att Konkurrensverket gör sitt jobb, det borde Knivsta kommun också göra. Självfallet ska vi och kommunala processer följa gällande lag.

Peter Evansson (S), oppositionsråd:

-          Den politiska ledningen har inte tillsatt de resurser som förvaltningen har behövt, som upphandlings- och juridisk kompetens. När planarbetet inte gick som tänkt togs snabba beslut om att ta in konsulter. Om verksamheten inte planeras och utvecklas utan styrningen bara är reaktioner på vad som händer blir det såna här misstag.