Från 42 olika platser i Mälaren kommer prover från bottensedimenten att tas upp och analyseras för att ge en bild av vilka miljögifter som finns där. De ämnen som ska kartläggas är PFAS, PCB, PAH, TBT, metaller, PDBE och dioxiner. Samtidigt kommer ett forskningsprojekt vid Örebro universitet att med hjälp av proverna också att kunna kartlägga förekomsten av mikroplaster i sedimenten.

Länsstyrelserna i Uppsala, Stockholm, Västmanland och Södermanland tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund och med hjälp av medel från EU-projektet LIFE IP Rich Waters, finansierar undersökningen:

– Vi hade inte kunnat göra en så stor undersökning om vi inte haft ekonomiskt stöd via EU-projektet. När proverna analyserats kommer vi att få reda på vilka ämnen som finns i sedimenten och i vilka halter. Vi kommer också att kunna jämföra halter i på olika platser i Mälaren, spåra källor och ta fram åtgärder för att minska påverkan av miljögifter, säger Linnéa Vemhäll, miljömålssamordnare vid länsstyrelsen i Uppsala.

Konsultföretaget WSP har fått uppdraget att ta de 42 sedimentproverna och har redan avverkat provplatserna nära Stockholm. I slutet av vecka 45, torsdag till och med lördag kommer prover att tas i västra Mälaren.

– Vi har en ny båt avsedd att användas för den här typen av uppdrag. Den kan tas på släp och sjösättas där det passar bäst in i planeringen, troligen Eskilstuna för den närmaste provomgången, säger Jonas Sahlin, biolog och oceanograf, och en av de tre som bemannar båten.

Sedimentproverna tas upp med hjälp av rör som sänks ned i sjöbotten. Rören är 50 eller 100 centimeter långa och försedda med tyngder. När de når fast botten stängs de automatiskt upptill av ett lock, och innan de lyfts över ytan sätts ett lock även på undersidan. De delar av sedimentstapeln som ska analyseras sparas och skickas för analys till ALS laboratorium i Stockholm.

– Utifrån analyssvaren sammanfattar vi resultaten i en rapport till länsstyrelserna och Mälarens vattenvårdsförbund, säger Jonas Sahlin.

Sedimentproverna från 17 olika platser i Mälarvatten och –vikar vid Enköpings, Uppsalas, Knivstas och Sigtunas stränder kommer sannolikt att börja tas sista veckan i november:

– Vind och vågor bestämmer tidtabellen, så det går inte att säga exakt när det blir, säger Jonas Sahlin.

Rapporten ska vara klar 2018, Linnéa Vemhäll har förhoppningar att den kommer redan under sommaren.