Fyndet gjordes när muren vid Lena kyrka skulle renoveras.

Det är en sten från den klassiska runstensresarfasen under 1000-talet, säger Robin Lucas, arkeolog på Upplandsmuseet.

Stenen, som är 30 gånger 35 centimeter stor, har fyra bevarade runor inristade: "an ua". Inget av orden är komplett, men kan möjligen utläsas som "...(h)an blev...".

Trots att Uppland är Sveriges i särklass runstensrikaste län – över hälften av landets runstenar finns här – har endast ett runstensfragment av kalksten hittats i länet tidigare, också det i Lena kyrka.

I Uppland är det mycket ovanligt med kalksten i runsten. Granit dominerar. I områden som har mycket kalksten, som Gotland och Öland, är det vanligare. Men kalksten förekommer naturligt i Uppland, så den kan mycket väl komma härifrån, säger Robin Lucas.

På det tidigare funna fragmentet, som enligt Lucas är försiktigt daterat till mellan sent 1000-tal och tidigt 1100-tal, finns delar av en längre inskrift bevarad: "...Åsbjörn och...land. Gud svike dem som sveko honom."

Arkeologerna ska nu undersöka det nyfunna fragmentet – som de misstänker hör ihop med det gamla.