"Att det fortfarande idag, nästan 50 år efter att miljöskyddslagen infördes, finns närmare 200 000 små avlopp med enbart slamavskiljare är den största anledningen till de relativt stora utsläppen från dessa fastigheter", säger Mikael Olshammar på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten, som Svenska Miljöemissionen har sammanställt, uppgår utsläppen via de små avloppen till dryga 300 ton fosfor och 3 100 ton kväve. Utsläpp av kväve och fosfor som finns i bland annat disk- och tvättmedel kan leda till övergödning. Övergödningen leder i sin tur till syrebrist i sjöar, algblomning och att växt- och djurarter minskar. Siffrorna kan jämföras med att haven runt om Sverige under 2014 fick ta emot 114 600 ton kväve och 3 340 ton fosfor, enligt Jordbruksverket.

Svenska Miljöinstitutet är dock hoppfullt om att utvecklingen är på väg i rätt riktning.

"Åtgärder som kommunerna gör för att få styr på de dåliga enskilda avloppen är ett långsiktigt arbete. Därför syns ännu ingen minskning i näringsbelastningen på nationell nivå, även om så kan vara fallet i enskilda avrinningsområden", säger Mikael Olshammar.